Gå til indhold

Om Post Adoption Service i DIA i afviklingsperioden

12. februar 2024

DIA har siden beslutningen om en kontrolleret afvikling medio januar 2024 været i dialog med Ankestyrelsen om, hvordan DIA’s Post Adoption Service (PAS) skal gribes an i afviklingsperioden. Dette har indebåret, at der i denne periode udelukkende er sket registrering af modtagne henvendelser i DIA vedrørende PAS med henblik på at genoptage sagsbehandlingen, når der i dialog med Ankestyrelsen var fundet en midlertidig eller permanent løsning for, hvordan opgaven skal varetages.

Dialogen om disse rammer er nu så fremskreden, at DIA fra mandag d. 12. februar 2024 genoptager sagsbehandling af PAS-henvendelser i en nærmere afgrænset afviklingsperiode på forventeligt 9 måneder.

DIA vil efter Ankestyrelsens instruks tilbyde Post Adoption Services i afviklingsperioden:

  • DIA yder generel rådgivning til adopterede og adoptivfamilier i forbindelse med søgen efter oplysninger. DIA yder således bistand i forbindelse med tilbagerejser, kontakt til relevante aktører i udlandet samt kontakt til biologisk slægt.
  • Ankestyrelsen har instrueret DIA i, at DIA som følge af akkrediteringen kun er forpligtet til at give partsaktindsigt i egen adoptionssag efter reglerne i forvaltningsloven.
  • Ankestyrelsen har givet DIA meddelelse om, at henset til den aktuelle situation vil Ankestyrelsen ikke udarbejde servicemål på PAS-området, som det ellers er forudsat i akkrediteringsvilkårene.
  • Ankestyrelsen har meddelt DIA, at DIA ikke er omfattet af offentlighedsloven. DIA er derfor ikke forpligtet til at give aktindsigt til fx journalister efter offentlighedsloven. DIA’s bestyrelse traf i efteråret 2023 en principbeslutning om maksimal transparens, som indebar, at DIA på trods af myndighedernes vurdering af, at DIA ikke er omfattet af offentlighedsloven, i videst muligt omfang ville behandle anmodninger om aktindsigt i DIA’s arkivalier helt eller delvist efter principperne i offentlighedsloven med respekt for vores tavshedspligt. Dette princip er det desværre ikke muligt for DIA at opretholde i en afviklingssituation henset til de ressourcer, DIA aktuelt har til rådighed.
  • Ankestyrelsen oplyser til DIA, at styrelsen kun behandler anmodninger om aktindsigt i DIA’s arkivalier efter offentlighedsloven, hvis Ankestyrelsen er i besiddelse af de arkivalier, der bliver anmodet om aktindsigt i. Aktuelt er DIA i besiddelse af en stor mængde arkivalier.
  • Ankestyrelsen oplyser til DIA, at styrelsen påtænker overdragelse af arkivalier til Rigsarkivet. Dette er en proces, der fastlægges i dialog mellem Ankestyrelsen og Rigsarkivet. DIA bidrager med vidensdeling til Ankestyrelsen og Rigsarkivets dialog.

Det er fortsat muligt at klage over DIA’s arbejde til Ankestyrelsen.

 

DIA Favicon stort